Najciekawsze artykuły
   W Naszym serwisie

Redakcja

Siła-wiedzy

ul. Bursztynowa 31
20-576 Lublin

tel: 606 281 023
tel: 81 473 2011

email: kontakt@sitte.pl

Partnerzy:

banner cpi

Aktualności

W USA rodzi się więcej bliźniąt

Raport Centrum Leczenia i Prewencji Chorób w USA pokazuje, że panie w Ameryce rodzą coraz więcej bliźniaków. W 1980 roku bliźnięta rodziły się raz na pięćdziesiąt urodzeń, w obecnych czasach odsetek bliźniaczych urodzeń wynosi 3,3%. Więcej…

Typy kół wykorzystywanych w wózkach dziecięcych

Bycie rodzicem jest w pewnym sensie nieustannym podejmowaniem decyzji. To zupełnie naturalne, że chcąc dla swej pociechy jak najlepiej mama i tata starają się z szeregu opcji zawsze wybrać tą właściwą. Oczywiście niektóre sprawy wymagać będą głębszego zastanowienia niż inne – tak właśnie wygląda to w przypadku jakże niezbędnego wózka. Poszczególne modele tych pojazdów różnią się bowiem od siebie bardziej niż mogłoby się wydawać. Rozglądając się za odpowiednim rozwiązaniem należy wziąć pod uwagę wiele aspektów, przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo malucha. One zaś zależeć będą między innymi od rodzaju zastosowanych kół. Więcej…

Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"

Warszawa, 2 grudnia 2015r.Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom zasad realizacji projektów naukowych, badawczych i B+R w ramach Nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne. Więcej…

Algorytm do rozpoznawania osób

Jeden z najpopularniejszych serwisów społecznościowych rozpoczął pracę nad algorytmem, który zdoła rozpoznać osoby, nawet te, które mają zakrytą twarz.   Więcej…

Do czego służy CFD?

CFD – Computational Fluid Dynamics – to obliczeniowa mechanika płynów, inaczej numeryczna mechanika płynów. Jak wskazuje nazwa, to dział mechaniki płynów, który wykorzystuje metody numeryczne do rozwiązywania zagadnień przepływu płynów. To zagadnienie związane przede wszystkim z przepływem. Nowoczesne, zaawansowane programy komputerowe pozwalają w stosunkowo prosty sposób wyznaczać rozkład prędkości, ciśnienia, temperatury oraz innych parametrów w przepływie. Co można powiedzieć o CFD od strony praktycznej? Więcej…
Dom do wynajęcia w Bydgoszczy

Dom do wynajęcia w Bydgoszczy znajduje się na Miedzyniu. Miedzyń to dzielnica z przede wszystkim niską zabudową jednorodzinną o stosunkowo niewielkiej gęstości zaludnienia, przypominająca inne dzielnice domów jednorodzinnych w Polsce. Niestety, architektura mieszkaniowa na bydgoskim Miedzyniu nie doczekała się niezbędnych inwestycji i uwagi, na jaką zasługuje. Wielu mieszkańców Bydgoszczy nadal buduje konwencjonalne domy, stawiając na estetykę elewacji i zagospodarowanie ogrodu, jednocześnie zaniedbując tworzenie prawdziwie wysokiej jakości przestrzeni życiowej. Cechy takie jak jakość, przestronność i bliski kontakt z naturą często nie występują w większości domów w Bydgoszczy. Domy jednorodzinne często nie są odpowiednio utrzymywane, co prowadzi do szybkiego pogorszenia ich stanu i konieczności częstych remontów i modyfikacji w miarę upływu czasu. Projekt Canal House wyróżnia się na tym tle.

Canal House, zlokalizowany w Bydgoszczy, stanowi wyjątkowe przedsięwzięcie mieszkaniowe. Projekt ten przesunął granice, eksperymentując z konstrukcją składającą się głównie z ceglanych bloków i betonowych stropów. Pomimo lokalizacji w obszarze miejskim z działką o wymiarach 19x36 metrów i gęstością zabudowy 50%, podejście do Canal House jest zgodne z innymi projektami domów jednorodzinnych. Celem było znalezienie prostego i zrównoważonego rozwiązania projektowego dla domów w Polsce, przy jednoczesnym zachowaniu harmonijnej równowagi między estetyką architektoniczną, a naturą. Intencją było, aby ogród i przylegająca do niego miejska przestrzeń zielona były czymś więcej niż tylko elementami ozdobnymi, ale aby płynnie integrowały się z domem i ewoluowały wraz z nim. Dodatkowo, każda decyzja dotycząca materiałów budowlanych została podjęta skrupulatnie, aby zapewnić długoterminową użyteczność domu bez częstych remontów lub zmian.

Dom do wynajęcia w Bydgoszczy

Front Canal House służy jako portal wejściowy, witający mieszkańców w domu. Ma formę prostokątnego bloku z nadwieszonymi stropami po obu stronach, tworząc "skrzydła" domu. Na parterze dwie bramy garażowe zapewniają dostęp do wewnętrznych dwóch garaży, które są ze sobą połączone. Nad garażami, na pierwszym piętrze, znajdują się dwie sypialnie z oknami wychodzącymi na ulicę. Wschodnia strona domu, wychodząca na ulicę Strzegowską jest fasadą publiczną, podczas gdy zachodnia strona oferuje piękny widok na spokojny plac miejski ozdobiony bukami, osikami i brzozami.

Dom znajduje się na wysokości jednego stopnia nad ulicą Strzegowską i ogrodem, co ułatwia dostęp do przestrzeni prywatnej. Wejście do domu znajduje się od strony północnej, gdzie znajduje się jedyny, sąsiadujący dom.

W projekcie Canal House wykorzystano materiały budowlane dostępne lokalnie w Polsce, w tym beton, cegły, cegły silikatowe i styropian. Trwałe materiały zostały wybrane, aby wytrzymać sezonowe wyzwania i próbę czasu. Połączenie betonu, cegły i zielonej, pokrytej powojem elewacji na południowej ścianie domu harmonijnie się komponuje, tworząc przyjemne środowisko życia i poczucie bliskości natury, szczególnie w polskim klimacie.

Dom do wynajęcia w Bydgoszczy

Projekt domu jest minimalistyczny, przybierając kształt prostokąta otoczonego dwoma poziomami nadwieszonych stropów zarówno na parterze, jak i na drugim piętrze. Te zewnętrzne podwieszone stropy tworzą zachęcającą arkadę wokół domu, wizualnie poszerzając jego strukturę. Wiecznie zielona fasada po południowej stronie domu przekształca go w pionowy ogród zintegrowany z zielenią w ogrodzie, tworząc równowagę między naturą a elementami architektonicznymi.

Wewnątrz Canal House salon na parterze płynnie łączy się z ogrodem otaczającym dom, zacierając granice między wnętrzem a otoczeniem. Ogród i parter są oddzielone zaledwie 20-centymetrowym jednym stopniem. Pomimo początkowych obaw dotyczących wyboru materiałów i projektu domu, po jego ukończeniu wszyscy zaakceptowali do, dostosowując swoje nawyki życiowe do jego prostoty, przestronności i obfitości naturalnego światła.

Salon, z przeszklonymi ścianami z dwóch stron, definiuje serce domu, wspierając poczucie otwartości i łączności z otoczeniem. Okna sięgające od podłogi do sufitu pozwalają mieszkańcom przebywać wewnątrz, jednocześnie doświadczając ogrodu i otaczającej zieleni. Szerokie drzwi przesuwne prowadzą na zadaszony taras, umożliwiają spędzanie czasu na świeżym powietrzu nawet w deszczowe dni. Pomysł na zadaszony taras zrodził się z chęci stworzenia przestrzeni, która oferuje schronienie bez polegania na dużych parasolach, które architekt uznał za nieestetyczne.

Dom do wynajęcia w Bydgoszczy

Centralny korytarz tworzy wewnętrzny kręgosłup domu, służąc jako jego oś. Biorąc pod uwagę prostokątny układ domu, korytarz jest również prostokątny, ale jest przesunięty bliżej północnej ściany, tworząc asymetryczną oś. Ta asymetria umożliwia podział domu na pokoje o różnych funkcjach. Po południowej stronie korytarza znajduje się kuchnia i przestronne, zachęcające schody prowadzące na piętro. Po stronie północnej znajduje się łazienka i pomieszczenie techniczne z pompą ciepła.

Klatka schodowa, znajdująca się od strony południowej, posiada przeszkloną ścianę z oknami sięgającymi od podłogi do sufitu, dzięki czemu światło słoneczne oświetla korytarze zarówno na parterze, jak i na pierwszym piętrze. Dodatkowo klatka schodowa oferuje widok na zielony skwer miejski tuż za ogrodzeniem, wzmacniając połączenie między wnętrzem a otoczeniem zewnętrznym.

Canal House służy jako doskonały przykład tego, jak przemyślane uwzględnienie środowiska miejskiego może zwiększyć wartość mieszkania. Dom ewoluował, stając się symbolem zrównoważonego rozwoju i ponadczasowego piękna. Podczas gdy życie może się zmieniać, dom pozostaje niezłomnym świadkiem codziennych czynności wykonywanych w jego murach, obok stale rosnącego ogrodu.

House for rent in Bydgoszcz

House for rent in Bydgoszcz is located in Miedzyń. Miedzyń primarily consists of low-rise residences with a relatively low population density, resembling other single-family home neighborhoods in Poland. Unfortunately, residential architecture in the Miedzyń district of Bydgoszcz has not received the necessary investment and attention it deserves. Many residents in Bydgoszcz continue to construct conventional houses, prioritizing facade aesthetics and garden landscaping while neglecting the creation of truly high-quality living spaces. Characteristics such as quality, spaciousness, and a close connection to nature are often lacking in the majority of homes within the city. These homes are frequently not adequately maintained, leading to rapid deterioration and the need for frequent renovations and modifications over time. In stark contrast, the Canal House project stands out.

Canal House, situated in Bydgoszcz, represents a unique housing endeavor. This project pushed the boundaries by experimenting with a structure predominantly composed of brick blocks and concrete ceilings. Despite being located in an urban area with a plot measuring 19x36 meters and a density of 50%, the approach to the Canal House aligns with other detached family home projects. It aimed to find a straightforward and sustainable design solution for homes in Poland while striking a harmonious balance between architectural aesthetics and nature. The intention was for the garden and the adjacent urban green space to be more than just ornamental elements but to seamlessly integrate with the house and evolve alongside it. Additionally, every decision regarding building materials was made meticulously to ensure the house's long-term usability without frequent renovations or alterations.

House for rent in Bydgoszcz

The front of Canal House serves as an entrance portal, welcoming residents into the home. It takes the form of a rectangular block with overhanging ceilings on both sides, forming the 'wings' of the house. On the ground floor, two garage doors provide access to the inner garages, which are interconnected. Above the garages, on the second floor, two bedroom windows overlook the surroundings. The east side of the house, facing Strzegowska Street, is the public-facing facade, while the west side offers a serene view of a tranquil city square adorned with beech, aspen, and birch trees.

The house is elevated one step above Strzegowska Street and the garden, facilitating easy access to the private space. The entrance to the house is positioned on the north side, where the only neighboring property is located.

For the Canal House project, locally available building materials in Poland, including concrete, bricks, silicate bricks, and polystyrene, were employed. Durable materials were chosen to withstand seasonal challenges and the test of time. The combination of concrete, brick, and green facades on the southern wall of the house blends harmoniously, creating a pleasant living environment and a sense of proximity to nature, especially in the Polish climate.

House for rent in Bydgoszcz

The house's design is minimalist, taking the shape of a rectangle encircled by two tiers of overhanging ceilings on both the ground floor and the second story. These external suspended ceilings form an inviting arcade around the house, visually extending its structure. The evergreen facade on the southern side of the house transforms it into a vertical garden integrated with greenery in the garden, establishing a balance between nature and architectural elements.

Inside Canal House, the ground floor living room seamlessly connects with the garden that surrounds the house, blurring the lines between indoors and outdoors. The garden and the ground floor are separated by a mere 20-centimeter one step height. Despite initial concerns about the choice of materials and the house's design, once completed, everyone embraced the dwelling, adapting their living habits to its simplicity, spaciousness, and abundant natural light.

The living room, with glass walls on two sides, defines the heart of the house, fostering a sense of openness and connectivity with the surroundings. Floor-to-ceiling windows allow inhabitants to be inside while experiencing the garden and the surrounding greenery. Wide sliding doors lead to a covered terrace, enabling outdoor enjoyment even on rainy days. The idea for the covered terrace emerged from the desire to create a space that offers shelter without relying on oversized umbrellas, which the architect found unsightly.

House for rent in Bydgoszcz

The central corridor forms the internal backbone of the house, serving as its axis. Given the house's rectangular layout, the corridor is also rectangular but is shifted closer to the northern wall, creating an asymmetrical axis. This asymmetry enables the division of the house into rooms with distinct functions. On the southern side of the corridor, you'll find the kitchen and a spacious, inviting staircase leading to the second floor. On the northern side, there is a bathroom and a technical room housing a heat pump.

The staircase, located on the southern side, features a glass wall with floor-to-ceiling windows, allowing sunlight to illuminate the corridors on both the ground and first floors. Additionally, the staircase offers a view of a verdant city square just beyond the fence, enhancing the connection between the interior and the outdoor surroundings.

Canal House serves as a prime example of how thoughtful consideration of the urban environment can enhance a dwelling's value. The house has evolved to become a symbol of sustainability and timeless beauty. While life may change, the house remains a steadfast witness to the daily activities within its walls, alongside the ever-growing garden.

Polecamy także:

Warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH",

Warszawa, 21 stycznia 2016r Uczestnicy warsztatów nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu publikowania naukowego. Poznają metody efektywnego pisania pozwalające na przygotowanie i wysłanie artykułów naukowych do międzynarodowych czasopism. Więcej…

Wiosna - niełatwy czas dla alergików

Kiedy dni się wydłużają, a słońce nieco zbliża się do Ziemi rozpoczyna się nowy okres wegetatywny roślin. Więcej…

Wszystko o peelingach własnej roboty

Kosmetyki domowej produkcji zdobyjają coraz to większą popularność. Są niedrogie i nieszkodliwe dla zdrowia! Peelingi z kategorii DIY mają szczególne miejsce w sercach entuzjastów kosmetyków. Nietrudno je zrobić, a ich działanie jest bardzo skuteczne. Dla wszystkich miłośniczek domowego spa i testów z kosmetykami: wszystko o peelingach domowej roboty! Więcej…

17 października 2017 - Siła-wiedzy.pl zaprasza na:

Warsztaty "KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020" Warszawa, 17 października 2017 r. Więcej…

Wiedza dostępna tylko po angielsku

Z tym że angielski jest współczesną łaciną i językiem nauki, chyba każdy już się oswoił. Tak się przynajmniej wydaje, dopóki studenci czy pracownicy naukowi, ale także inni profesjonaliści z każdej branży, nie uświadomią sobie, że nadal muszą się uczyć, ale naprawdę mogą polegać tylko na anglojęzycznej literaturze. Więcej…