Najciekawsze artykuły
   W Naszym serwisie

Redakcja

Siła-wiedzy

ul. Bursztynowa 31
20-576 Lublin

tel: 606 281 023
tel: 81 473 2011

email: kontakt@sitte.pl

Partnerzy:

banner cpi

Aktualności

Najsłynniejszy deptak w Polsce - Monciak

Wczasy nad morzem to wspaniała przygoda, którą ma szansę przeżyć każdy z nas. Co warto zwiedzić podczas relaksu na obszarze tak wspaniałego miasta jakim jest Sopot? Więcej…

Sonda New Horizons

New Horizons - sonda, która zbliża się do Plutona, bada w sąsiedztwie nie kryją się jakieś niespodzianki. Kierujący misją nie chcieliby sytuacji, w której sonda miałaby natrafić niespodziewanie na jakieś nieznane księżyce, bądź pierścienie naokoło Plutona. Więcej…

Co czyni film dobrą adaptacją?

Fani książek bądź literatury obrazkowej coraz nagminniej i chętniej domagają się, aby ich ulubieni bohaterowie doczekali się swoich filmowych odpowiedników. Na wielu forach możemy przeczytać, jak dobierają oni wymarzoną obsadę czy nawet przedkładają swoje wersje scenariuszy. Wiele osób niestety rozczaruje się, jeżeli okaże się, iż realizacja nie będzie dobrym filmem. Więcej…

Jak zwiększać swoje kwalifikacje zawodowe?

W dzisiejszych czasach rynek pracy, usług i produktów ulega dynamicznym zmianom. Sytuacja zmieniła się diametralnie w porównaniu z latami ’80 i ’90, gdzie przez kilka czy kilkanaście lat ta sama osoba mogła bez przeszkód i ryzyka zwolnienia zajmować to samo stanowisko w tym samym zakładzie. Z jednej strony jest to związane z ryzykiem, ale zmiany są czymś, do czego można się przystosować i wykorzystać dla swojej przewagi. Więcej…

Pisarz z komputera

Katalog zawodów, w których ludzie zastępowani są przez machiny, ciągle poszerza się. W roku 2016 został dodany następny z nich, a dokładnie zawód powieściopisarza. Choć zdaje się to niesłychane, to jak się okazuje, iż dzięki sztucznej inteligencji wykonalne jest wykreowanie oryginalnej powieści. Więcej…
Dom do wynajęcia w Bydgoszczy

Dom do wynajęcia w Bydgoszczy znajduje się na Miedzyniu. Miedzyń to dzielnica z przede wszystkim niską zabudową jednorodzinną o stosunkowo niewielkiej gęstości zaludnienia, przypominająca inne dzielnice domów jednorodzinnych w Polsce. Niestety, architektura mieszkaniowa na bydgoskim Miedzyniu nie doczekała się niezbędnych inwestycji i uwagi, na jaką zasługuje. Wielu mieszkańców Bydgoszczy nadal buduje konwencjonalne domy, stawiając na estetykę elewacji i zagospodarowanie ogrodu, jednocześnie zaniedbując tworzenie prawdziwie wysokiej jakości przestrzeni życiowej. Cechy takie jak jakość, przestronność i bliski kontakt z naturą często nie występują w większości domów w Bydgoszczy. Domy jednorodzinne często nie są odpowiednio utrzymywane, co prowadzi do szybkiego pogorszenia ich stanu i konieczności częstych remontów i modyfikacji w miarę upływu czasu. Projekt Canal House wyróżnia się na tym tle.

Canal House, zlokalizowany w Bydgoszczy, stanowi wyjątkowe przedsięwzięcie mieszkaniowe. Projekt ten przesunął granice, eksperymentując z konstrukcją składającą się głównie z ceglanych bloków i betonowych stropów. Pomimo lokalizacji w obszarze miejskim z działką o wymiarach 19x36 metrów i gęstością zabudowy 50%, podejście do Canal House jest zgodne z innymi projektami domów jednorodzinnych. Celem było znalezienie prostego i zrównoważonego rozwiązania projektowego dla domów w Polsce, przy jednoczesnym zachowaniu harmonijnej równowagi między estetyką architektoniczną, a naturą. Intencją było, aby ogród i przylegająca do niego miejska przestrzeń zielona były czymś więcej niż tylko elementami ozdobnymi, ale aby płynnie integrowały się z domem i ewoluowały wraz z nim. Dodatkowo, każda decyzja dotycząca materiałów budowlanych została podjęta skrupulatnie, aby zapewnić długoterminową użyteczność domu bez częstych remontów lub zmian.

Dom do wynajęcia w Bydgoszczy

Front Canal House służy jako portal wejściowy, witający mieszkańców w domu. Ma formę prostokątnego bloku z nadwieszonymi stropami po obu stronach, tworząc "skrzydła" domu. Na parterze dwie bramy garażowe zapewniają dostęp do wewnętrznych dwóch garaży, które są ze sobą połączone. Nad garażami, na pierwszym piętrze, znajdują się dwie sypialnie z oknami wychodzącymi na ulicę. Wschodnia strona domu, wychodząca na ulicę Strzegowską jest fasadą publiczną, podczas gdy zachodnia strona oferuje piękny widok na spokojny plac miejski ozdobiony bukami, osikami i brzozami.

Dom znajduje się na wysokości jednego stopnia nad ulicą Strzegowską i ogrodem, co ułatwia dostęp do przestrzeni prywatnej. Wejście do domu znajduje się od strony północnej, gdzie znajduje się jedyny, sąsiadujący dom.

W projekcie Canal House wykorzystano materiały budowlane dostępne lokalnie w Polsce, w tym beton, cegły, cegły silikatowe i styropian. Trwałe materiały zostały wybrane, aby wytrzymać sezonowe wyzwania i próbę czasu. Połączenie betonu, cegły i zielonej, pokrytej powojem elewacji na południowej ścianie domu harmonijnie się komponuje, tworząc przyjemne środowisko życia i poczucie bliskości natury, szczególnie w polskim klimacie.

Dom do wynajęcia w Bydgoszczy

Projekt domu jest minimalistyczny, przybierając kształt prostokąta otoczonego dwoma poziomami nadwieszonych stropów zarówno na parterze, jak i na drugim piętrze. Te zewnętrzne podwieszone stropy tworzą zachęcającą arkadę wokół domu, wizualnie poszerzając jego strukturę. Wiecznie zielona fasada po południowej stronie domu przekształca go w pionowy ogród zintegrowany z zielenią w ogrodzie, tworząc równowagę między naturą a elementami architektonicznymi.

Wewnątrz Canal House salon na parterze płynnie łączy się z ogrodem otaczającym dom, zacierając granice między wnętrzem a otoczeniem. Ogród i parter są oddzielone zaledwie 20-centymetrowym jednym stopniem. Pomimo początkowych obaw dotyczących wyboru materiałów i projektu domu, po jego ukończeniu wszyscy zaakceptowali do, dostosowując swoje nawyki życiowe do jego prostoty, przestronności i obfitości naturalnego światła.

Salon, z przeszklonymi ścianami z dwóch stron, definiuje serce domu, wspierając poczucie otwartości i łączności z otoczeniem. Okna sięgające od podłogi do sufitu pozwalają mieszkańcom przebywać wewnątrz, jednocześnie doświadczając ogrodu i otaczającej zieleni. Szerokie drzwi przesuwne prowadzą na zadaszony taras, umożliwiają spędzanie czasu na świeżym powietrzu nawet w deszczowe dni. Pomysł na zadaszony taras zrodził się z chęci stworzenia przestrzeni, która oferuje schronienie bez polegania na dużych parasolach, które architekt uznał za nieestetyczne.

Dom do wynajęcia w Bydgoszczy

Centralny korytarz tworzy wewnętrzny kręgosłup domu, służąc jako jego oś. Biorąc pod uwagę prostokątny układ domu, korytarz jest również prostokątny, ale jest przesunięty bliżej północnej ściany, tworząc asymetryczną oś. Ta asymetria umożliwia podział domu na pokoje o różnych funkcjach. Po południowej stronie korytarza znajduje się kuchnia i przestronne, zachęcające schody prowadzące na piętro. Po stronie północnej znajduje się łazienka i pomieszczenie techniczne z pompą ciepła.

Klatka schodowa, znajdująca się od strony południowej, posiada przeszkloną ścianę z oknami sięgającymi od podłogi do sufitu, dzięki czemu światło słoneczne oświetla korytarze zarówno na parterze, jak i na pierwszym piętrze. Dodatkowo klatka schodowa oferuje widok na zielony skwer miejski tuż za ogrodzeniem, wzmacniając połączenie między wnętrzem a otoczeniem zewnętrznym.

Canal House służy jako doskonały przykład tego, jak przemyślane uwzględnienie środowiska miejskiego może zwiększyć wartość mieszkania. Dom ewoluował, stając się symbolem zrównoważonego rozwoju i ponadczasowego piękna. Podczas gdy życie może się zmieniać, dom pozostaje niezłomnym świadkiem codziennych czynności wykonywanych w jego murach, obok stale rosnącego ogrodu.

House for rent in Bydgoszcz

House for rent in Bydgoszcz is located in Miedzyń. Miedzyń primarily consists of low-rise residences with a relatively low population density, resembling other single-family home neighborhoods in Poland. Unfortunately, residential architecture in the Miedzyń district of Bydgoszcz has not received the necessary investment and attention it deserves. Many residents in Bydgoszcz continue to construct conventional houses, prioritizing facade aesthetics and garden landscaping while neglecting the creation of truly high-quality living spaces. Characteristics such as quality, spaciousness, and a close connection to nature are often lacking in the majority of homes within the city. These homes are frequently not adequately maintained, leading to rapid deterioration and the need for frequent renovations and modifications over time. In stark contrast, the Canal House project stands out.

Canal House, situated in Bydgoszcz, represents a unique housing endeavor. This project pushed the boundaries by experimenting with a structure predominantly composed of brick blocks and concrete ceilings. Despite being located in an urban area with a plot measuring 19x36 meters and a density of 50%, the approach to the Canal House aligns with other detached family home projects. It aimed to find a straightforward and sustainable design solution for homes in Poland while striking a harmonious balance between architectural aesthetics and nature. The intention was for the garden and the adjacent urban green space to be more than just ornamental elements but to seamlessly integrate with the house and evolve alongside it. Additionally, every decision regarding building materials was made meticulously to ensure the house's long-term usability without frequent renovations or alterations.

House for rent in Bydgoszcz

The front of Canal House serves as an entrance portal, welcoming residents into the home. It takes the form of a rectangular block with overhanging ceilings on both sides, forming the 'wings' of the house. On the ground floor, two garage doors provide access to the inner garages, which are interconnected. Above the garages, on the second floor, two bedroom windows overlook the surroundings. The east side of the house, facing Strzegowska Street, is the public-facing facade, while the west side offers a serene view of a tranquil city square adorned with beech, aspen, and birch trees.

The house is elevated one step above Strzegowska Street and the garden, facilitating easy access to the private space. The entrance to the house is positioned on the north side, where the only neighboring property is located.

For the Canal House project, locally available building materials in Poland, including concrete, bricks, silicate bricks, and polystyrene, were employed. Durable materials were chosen to withstand seasonal challenges and the test of time. The combination of concrete, brick, and green facades on the southern wall of the house blends harmoniously, creating a pleasant living environment and a sense of proximity to nature, especially in the Polish climate.

House for rent in Bydgoszcz

The house's design is minimalist, taking the shape of a rectangle encircled by two tiers of overhanging ceilings on both the ground floor and the second story. These external suspended ceilings form an inviting arcade around the house, visually extending its structure. The evergreen facade on the southern side of the house transforms it into a vertical garden integrated with greenery in the garden, establishing a balance between nature and architectural elements.

Inside Canal House, the ground floor living room seamlessly connects with the garden that surrounds the house, blurring the lines between indoors and outdoors. The garden and the ground floor are separated by a mere 20-centimeter one step height. Despite initial concerns about the choice of materials and the house's design, once completed, everyone embraced the dwelling, adapting their living habits to its simplicity, spaciousness, and abundant natural light.

The living room, with glass walls on two sides, defines the heart of the house, fostering a sense of openness and connectivity with the surroundings. Floor-to-ceiling windows allow inhabitants to be inside while experiencing the garden and the surrounding greenery. Wide sliding doors lead to a covered terrace, enabling outdoor enjoyment even on rainy days. The idea for the covered terrace emerged from the desire to create a space that offers shelter without relying on oversized umbrellas, which the architect found unsightly.

House for rent in Bydgoszcz

The central corridor forms the internal backbone of the house, serving as its axis. Given the house's rectangular layout, the corridor is also rectangular but is shifted closer to the northern wall, creating an asymmetrical axis. This asymmetry enables the division of the house into rooms with distinct functions. On the southern side of the corridor, you'll find the kitchen and a spacious, inviting staircase leading to the second floor. On the northern side, there is a bathroom and a technical room housing a heat pump.

The staircase, located on the southern side, features a glass wall with floor-to-ceiling windows, allowing sunlight to illuminate the corridors on both the ground and first floors. Additionally, the staircase offers a view of a verdant city square just beyond the fence, enhancing the connection between the interior and the outdoor surroundings.

Canal House serves as a prime example of how thoughtful consideration of the urban environment can enhance a dwelling's value. The house has evolved to become a symbol of sustainability and timeless beauty. While life may change, the house remains a steadfast witness to the daily activities within its walls, alongside the ever-growing garden.

Polecamy także:

Kosztowności brytyjskiej monarchii

Drogocenna kolekcja klejnotów od setek lat jest połączona z monarchią.Insygnia władzy w każdym królestwie stanowić miały o splendorze i bogactwie w państwie. Jakkolwiek to nie jedynie podstawowe insygnia monarchii są najbardziej drogocenne. Więcej…

Studencka przeprowadzka – co zrobić z rzeczami, których nie mamy gdzie zabrać?

Często studenci są zmuszeni do nagłej zmiany mieszkania w trakcie studiów. To zupełnie normalna rzecz, gdy lokum jest wynajmowane i nie można dojść do porozumienia z właścicielem, który na przykład z dnia na dzień podniósł czynsz lub uchyla się od dokonania niezbędnych napraw. Przeprowadzka może więc przyjść w najmniej oczekiwanym momencie. Pojawia się wtedy problem z przechowaniem zgromadzonego dobytku. Jak wybrnąć z takiej sytuacji? Więcej…

Wycena firm a decyzje właściciela

Dlaczego tak dużo rozmawia się na rynku o przychodach, a tak rzadko o wycenie firm? Więcej…

Jaki rozmiar kontenera wybrać?

Nawet niewielki remont mieszkania może wiązać się z powstaniem sporej ilości gruzu i odpadów budowlanych. Jednym z najlepszych sposobów na ich utylizację jest wynajem kontenera o odpowiedniej pojemności. Jakie typy pojemników oferują firmy, jak duży powinien być zbiornik, który pomieści wszystkie niezbędne materiały i jak wypożyczyć kontener, by nie przepłacać? Więcej…

Co wchodzi w zakres kompetencji miękkich?

Kompetencje miękkie dzieli się na umiejętności interpersonalne i osobiste. Te pierwsze nazywa się też umiejętnościami komunikacyjnymi. Jeśli chcesz aplikować na stanowisko kierownicze albo mocno powiązane z zasobami ludzkimi, powinieneś wiedzieć, że kompetencje miękkie są w Twoim przypadku kluczowe. Po tym, jak zgłębisz ich dokładną charakterystykę, od razu zrozumiesz, dlaczego są tak ważne… Więcej…